Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat wordt gedaan en alle Overeenkomsten die worden gesloten tussen Steiner Edelmetalen B.V., hierna te noemen Steiner en de Consument.

Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Steiner gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Steiner niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De prijs

1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft Steiner zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. De Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

De overeenkomst

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft Steiner het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

De betaling

1. Betaling vindt plaats a contant bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de Consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

3. Bij koop heeft Steiner het recht de Consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 30 procent van de prijs te verplichten.

De aflevering en de levertijd

1. Aflevering vindt plaats door het Product in het bezit te stellen van de Consument.

2. Onder levertijd wordt verstaan de in de Overeenkomst afgesproken termijn. Partijen kunnen een vaste of vermoedelijke levertijd overeenkomen.

3. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd krijgt Steiner alsnog een bepaalde termijn om te leveren. Deze nieuwe levertijd bedraagt maximaal 50 van de vermoedelijke levertijd, tenzij de Consument in alle redelijkheid niet aan deze nieuwe levertijd gehouden kan worden of partijen (bij voorkeur schriftelijk) anders overeenkomen.

4. Bij overschrijding van deze nieuwe levertijd, dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de Consument – met behoud van diens recht op nakoming – het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Eigendomsvoorbehoud en overdracht

Steiner blijft eigenaar van het Product zolang de Consument niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden (conform artikel 11 lid 2 van deze algemene voorwaarden).

Conformiteit

1. Steiner staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst (conformiteit). Steiner staat er bovendien voor in dat het Product die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

2. Steiner staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Minimale afwijkingen t.a.v. ontwerp, monster en model kunnen Steiner niet worden tegengeworpen.

Garanties

Steiner garandeert in het geval van koop/verkoop en vervaardiging van sieraden (niet zijnde horloges) gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. In het geval van reparaties garandeert de Ondernemer gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, voor zover die betrekking hebben op de door hem gerepareerde/vervangen onderdelen.

Met betrekking tot horloges betreft de garantie 12 maanden en deze gaat in op de dag van de aankoop. Steiner houdt zich daarbij aan de officiële garantiebepalingen, omschreven in het garantiebewijs.

Garantiebewijzen waar veranderingen zijn aangebracht of waarmee is geknoeid, fotokopie, fax of email van een garantiebewijs worden niet gehonoreerd. Het garantiebewijs moet worden meegeleverd bij de horloge als deze wordt overhandigd voor reparatie. Daarnaast dient het serienummer goed leesbaar te zijn en dient er niets verwijderd, vervangen, vervalst, gewist of gewijzigd te zijn aan het horloge.

Buiten de garantie van het horloge vallen de volgende onderdelen:

- het glas;

- de horlogeband en de sluiting;

- de batterij;

- de kroon en de drukknoppen;

- schade door ongeluk, vallen of stoten waarbij de wijzers of indexen los komen, gebroken bandpinnen of krassen;

- schade door ondeskundig gebruik;

- schade door grote temperatuurverschillen, zoals condens achter het glas of het vervormen van plastic onderdelen;

- waterschade door geopende kroon of bediening van knoppen onder water;

- waterschade veroorzaakt door het niet in acht nemen van de specifieke waterdichtheid van het horloge;

- handelingen waarvoor logischerwijs geen garantie verbonden kan worden;

- alle defecten veroorzaakt door menselijk handelen, niet vallend onder productiedefecten;

- alle defecten door het niet volgen van de gebruiksaanwijzing;

- beschadigingen;

- vermissing of diefstal;

- contact met chemische producten;

  • reeds door de klant, of door derden, niet zijnde Steiner geopende horloge of getracht te herstellen.

Niet nakoming van de overeenkomst

1. Als één van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Steiner heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de Consument tekort schiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3. Als één van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Aansprakelijkheid

1. Steiner is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Steiner is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de Consument zijn opgedragen.

2. Het bedrag waarvoor Steiner aansprakelijk is te houden door de Consument voor Producten die hij onder zich houdt, is gelimiteerd op € 12.500,- per Product of zoveel meer als de door Steiner afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen dekt, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de koop van een Product.

3. Steiner wijst de Consument op de beperkte aansprakelijkheid van Steiner bij reparatie en op de mogelijkheid om een aanvullende verzekering af te sluiten, tenzij het duidelijk is dat de waarde van het Product niet hoger is dan het maximale bedrag voor aansprakelijkheid. De Consument dient Steiner zo volledig mogelijk te informeren rond de specificaties van het Product.

4. Steiner hoeft geen schade aan de Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de Consument de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan Steiner die zien op schade aan een Product van de Consument worden door Steiner aan deze Consument uitbetaald.

5. Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

6. De Consument is tegenover Steiner aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Intellectueel eigendom

De door Steiner vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Steiner en/of de ontwerper. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of Producten, zonder voorafgaande toestemming van Steiner, is niet toegestaan.

Klachten

  1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk worden ingediend bij Steiner, tijdig nadat de Consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.

Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen Steiner en de Consument worden vastgelegd.

Overeenkomstige toepassing op niet-consumenten

1. Alle bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Steiner een Overeenkomst sluiten betreffende een Product, behoudens de artikelen 3 lid 2 en artikel 15

2. De bepalingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op zakelijke wederpartijen. Onder zakelijke wederpartij moet worden verstaan, een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en in die functie Steiner bevoorraadt en/of Producten levert en/of afneemt om door te verkopen en/of te leveren (business-to-business).